Box Office: 01478 613750

Skye Book Festival News

31
Aug

Fèis Leabhraichean an Eilein a’ fosgladh an-diugh

 

Tha an t-seachdamh  Fèis Leabhraichean an Eilein Sgiathanaich a’ fosgladh an-diugh le feadhainn dhe na seasanan air an reic a-mach mu thrath. Tha barrachd cudthrom ga chuir air a’ Ghàidhlig am bliadhna na tha air a bhi aig gin eile dhen an t-sia Fèisean roimh’n a seo le seachdnar sgriobhaiche a’ deanadh co-dhiù pàirt dhen cuid leughaidh sa Ghàidhlig.

Tha an Fhèis a’ fosgladh ann an Aros ann am Port Righ aig meadhan-là an-diugh le oileanaich bho Ard Sgoil Phort Righ a’ cuir a-mach na Loidhne air Salm Gàidhlig airson Leughadh dhe na  leabhraichean aig an dithis Leodhasach, Alasdair mac an Toisich agus Dòmhnull S Moireach. A-measg ùghdairean eile a bhios aig an Fhèis, a tha a’ ruith gu feasgar Disathairne, bidh Aonghas Phàdruig Caimbeul agus Ian Rankin.